O projekte

Ciele projektu:

Dlhodobým cieľom projektu je zlepšenie životných šancí znevýhodnených (rómskych) detí rozvojom intervencií v ranom veku, rozvojom služieb, inštitúcií a systémov, predovšetkým prostredníctvom rozšírenia kapacít a kompetencií odborníkov v oblasti sociálnej, vzdelávacej a občianskej sféry v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti.

Očakávané výstupy a výsledky:

Od projektu očakávame, že (1) sa zlepší vzdelávanie, rozvoj a starostlivosť o schopnosti znevýhodnených, rómskych detí v ranom veku; (2) zvýši sa kvalita práce odborníkov pracujúcich v tejto oblasti, rozšíria sa ich kompetencie, poznatky – priamo v cieľových obciach, resp. nepriamo v celej prihraničnej oblasti tým sa zlepší vzdelanostná a sociálna situácia znevýhodnených detí, ich životné šance, budúce postavenie na trhu práce, posilní sa ich sociálna mobilita. (3) z dlhodobého hľadiska prispejeme k odstráneniu diskriminácie a negatívnych stereotypov o Rómoch, ako aj k prerušeniu generačného prenosu extrémnej chudoby a viacdimenzionálneho sociálneho vylúčenia.

Konkrétne výstupy uskutočnené prostredníctvom aktivít projektu:

  • vypracuje sa odborná štúdia v anglickom, slovenskom a maďarskom jazyku o dostupnosti a kvalite intervencií v ranom veku v prihraničnej oblasti, o situácii a potrebách danej cieľovej skupiny,
  • uskutočnia sa dve odborné školenia pre odborníkov pôsobiacich v oblasti starostlivosti o schopnosti v ranom veku, – uskutoční sa cezhraničné stretnutie pri okrúhlom stole, ktoré upriami pozornosť na starostlivosť v ranom veku a podporí cezhraničnú spoluprácu príslušných odborníkov,
  • vytvorí sa on-line odborný portál s bohatými odbornými poznatkami v maďarskom a slovenskom jazyku, ktorý bude napomáhať spolupráci dotyčných účastníkov a odborníkov ako zbierka poznatkov a komunikačná platforma,
  • vytvorí sa zbierka príkladov dobrej praxe o intervenciách v ranom veku u znevýhodnených detí, ktorá sa bude šíriť v odborných kruhoch.